Regulamin

 1. Sklep internetowy www.mrsgawronboutique.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta Klienta, warunki zawierania i rozwiązywania Umów sprzedaży oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep internetowy www.mrsgawronboutique.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  • ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  • ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  • ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
  • ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§.1 Definicje

 1. Sprzedawca – Sara Gawron prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Sara Gawron, os. Dywizjonu 303 26/2, 31-873 Kraków, NIP: 6751368583, REGON: 383293531, widniejąca w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.
 2. Klient – każdy podmiot będący użytkownikiem lub dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Przedsiębiorca-Konsument – osoba fizyczna zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.
 6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.mrsgawronboutique.pl.
 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży produktu lub produktów ze Sprzedawcą.
 10. Konto – konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 14. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 15. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 16. Newsletter – biuletyn informacyjny dotyczący nowości oraz promocji w Sklepie internetowym, na subskrybowanie którego Klient wyraził zgodę poprzez podanie swojego adresu e-mail w polu „Newsletter”.

§.2 Postanowienia wstępne

 1. Każdy Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w dowolnym momencie, poprzez odnośnik „Regulamin” umieszczony na stronie Sklepu, a także poprzez zapisanie wysłanego po złożeniu Zamówienia pliku w formacie PDF na wybranym przez siebie nośniku.
 2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 4. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 5. Minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, w tym zawarcia Umowy sprzedaży i świadczenia innych usług elektronicznych, to: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej i ważny adres e-mail; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji min. 17.0 lub Internet Explorer w wersji min. 10.0, Opera w wersji min. 12.0, Google Chrome w wersji min. 23.0., Safari w wersji min. 5.0; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu to 1024×768.
 6. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 7. Klient ma możliwość kontaktu ze Sklepem internetowym poprzez adres e-mail: sklep@mrsgawronboutique.pl w dniach roboczych w godzinach 10:00 – 18:00.

§.3 Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy MrsGawron Boutique, dostępny pod adresem internetowym www.mrsgawronboutique.pl, prowadzony jest przez Sprzedawcę.
 2. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów. Produkty oferowane w Sklepie są nowe i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Cena nie zawiera kosztów dostawy
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową sprzedaży.

§.4 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami §.4.2 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail. Warunkiem utworzenie Konta indywidualnego jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@mrsgawronboutique.pl.

§.5 Zasady składania Zamówienia

 1. Zamówienia można składać poprzez Sklep internetowy www.mrsgawronboutique.pl za pomocą Formularza zamówień 24 godziny na dobę przez cały rok.
 2. W celu złożenia Zamówienia należy:
  • Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
  • Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);
  • Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
  • Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”;
  • Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem §6.4 Regulaminu.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.
 4. Informacje podane przez Klienta w toku składania Zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe dostarczenie zamówionego Produktu. Przed odmową realizacji Zamówienia Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia niezbędnych danych.
 5. Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedawcy do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 6. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia Zamówienia.
 7. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z informacją o potwierdzeniu złożenia Zamówienia, o której mowa w 5.6 Regulaminu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja ta zawiera potwierdzenie warunków Umowy sprzedaży zawartej na podstawie Regulaminu.
 8. Każda Umowa sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie dołączany do Produktu.

§.6 Oferowane metody płatności

 1. Ceny na stronie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT. Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.
 2. Cena zakupu towaru podana na stronie Sklepu jest ostateczna i ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu złożonego przez Klienta Zamówienia, wskazanej w §5.6 Regulaminu. Cena ta nie zmienia się, niezależnie od wprowadzonych na stronie internetowej Sklepu zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych.
 3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  • Płatność przelewem tradycyjnym na konto bankowe Sprzedawcy, wpłaty należy dokonać na numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 64 1050 1445 1000 0092 8615 7608 (ING Bank Śląski). W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia.
  • Płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności, za pomocą szybkiego przelewu z wybranych polskich banków lub karty kredytowej.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem tradycyjnym lub płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 5. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

§.7 Oferowane metody dostawy

 1. Koszty dostawy Produktu, które pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 2. Produkty dostarczane są na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza granicami Polski.
 3. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:
  • W przypadku dostawy na terenie Polski, Produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost poprzez kuriera lub usługę „Paczkomat InPost”.
  • W przypadku dostawy poza granicę Polski, Produkty dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej. Przesyłki wysyłane poza kraje UE wiążą się z dodatkową opłatą celną, której wysokość ponosi Klient.
 4. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
  • czas kompletowania Produktów wynosi 1-2 dni roboczych,
  • dostawa Produktów stanowiących rzeczy ruchome przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. 1-10 dni roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 7. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności oraz metod dostawy znajdują się na stronach Sklepu.

§.8 Reklamacja

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem z tytułu braku zgodności Produktu z umową są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą, z tytułu rękojmi są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili dostarczenia Produktu i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu określony przez Sprzedawcę lub osoby działające w jego imieniu jest dłuższy.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@mrsgawronboutique.pl.
 5. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Dla oceny nieprawidłowości i niezgodności Produktu z Umową sprzedaży, Konsument ma obowiązek udostępnić Produkt Sprzedawcy, a Sprzedawca zobowiązany jest do odebrania go na swój koszt.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 8. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomością e-mailową.
 9. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą Sprzedawca odpowiednio:
  • pokrywa koszty naprawy lub wymiany oraz ponownego dostarczenia Produktu do Klienta,
  • obniża cenę Produktu (obniżona cena musi pozostawać w proporcji ceny towaru zgodnego z umową do towaru niezgodnego z umową) i zwraca Konsumentowi wartość obniżonej ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny od Konsumenta,
  • w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta – Sprzedawca zwraca mu cenę Produktu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru lub dowodu jego odesłania. W razie odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić towar do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy.
 10. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta co do wymiany Produktu na wolny od wad albo naprawienia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.
 11. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§.9 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Z zastrzeżeniem §.9.10 Regulaminu, Klient będący jednocześnie Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem, który zawarł Umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.
 2. Bieg terminu określonego w §.9.1 Regulaminu rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi, Przedsiębiorcy-Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w §.9.1 Regulaminu biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Zwrot «GOTOWY FORMULARZ» można zgłosić pisemnie na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@mrsgawronboutique.pl.
 4. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia lub odesłanie Produktu przez Konsumenta lub Przedsiębiorca-Konsumenta przed upływem tego terminu.
 5. W razie odstąpienia od umowy, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Zwrotu Produktu należy dokonać na adres: MrsGawron Boutique Sara Gawron, os. Dywizjonu 303 26/2, 31-873 Kraków.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, chyba że Sprzedawca nie poinformował Klienta o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz nie udostępnił mu wzoru formularza odstąpienia od umowy. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów Klient powinien obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
 7. Z zastrzeżeniem §.9.6 oraz §.9.8 Regulaminu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem §.9.7 Regulaminu, zwrot nastąpi niezwłocznie, nie najpóźniej niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Klient odstępujący od Umowy sprzedaży zgodnie z §.9.1 Regulaminu niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 11. W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 12. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy-Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  • w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  • o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 13. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

§.10 Inne usługi elektroniczne

 1. Świadczenie Usługi Elektronicznej przez Sprzedawcę jest nieodpłatne.
 2. Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Sprzedawca w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Sprzedawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu internetowego korzystanie z Usługi Elektronicznej jaką jest zawieranie Umów sprzedaży Produktu.
 4. Sprzedawca, oprócz umożliwiania zawierania za pośrednictwem Sklepu Umów sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem, świadczy również nieodpłatnie drogą elektroniczną następujące usługi na rzecz Klientów:
  • Usługa Konta indywidualnego,
  • Usługa Newsletter,
  • Usługa Powiadamiania o dostępności Produktu.
 5. Usługa Konta indywidualnego dostępna jest po dokonaniu rejestracji danych w systemie Sklepu na zasadach opisanych w §.4 Regulaminu i polega na udostępnieniu Klientowi indywidualnego panelu w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalającego Klientowi korzystać z dodatkowych funkcjonalności strony internetowej Sklepu, takich jak modyfikacja danych Klienta, podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta indywidualnego, przechowywanie i udostępnianie Klientowi historii zamówień, śledzenie statusu zamówień.
 6. W celu rozpoczęcia świadczenia usługi Newsletter, wymagane jest wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy zakładaniu Konta indywidualnego, składaniu Zamówienia lub poprzez uzupełnienie danych w polu „Newsletter”.
 7. Newsletter świadczony jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym Newsletterze przesyłanym do Klienta w formie wiadomości e-mail lub wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy wykorzystując dane kontaktowe.
 8. Usługa Powiadamiania o dostępności Produktu dostępna jest po uzupełnieniu odpowiedniego pola adresem e-mail.
 9. Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych w §.10.4 Regulaminu. W takim wypadku umowa o świadczenie usług elektronicznych rozwiązuje się, a Sprzedawca ma 14 dni na usunięcie danych Klienta z bazy danych osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie usługi, z zastrzeżeniem zasad przetwarzania danych osobowych Klientów zawartych w dokumencie „Polityka Prywatności”, dostępnej na stronie internetowej Sklepu pod zakładką „Polityka Prywatności”.
 10. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej za pośrednictwem Sklepu Klient może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@mrsgawronboutique.pl. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.

§.11 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sara Gawron prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Sara Gawron, os. Dywizjonu 303 26/2, 31-873 Kraków, NIP: 6751368583, REGON: 383293531, widniejąca w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celach marketingowych.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
  • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową, paczkomatową lub kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 6. Zasady i cele przetwarzania danych osobowych Klientów zawarte są w dokumencie „Polityka Prywatności”, dostępnej na stronie internetowej Sklepu pod zakładką „Polityka Prywatności”.

§.12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z §.12.2 Regulaminu.
 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą (Sprzedawcą), a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 3. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez:
  • złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej //www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: //www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  • skorzystanie z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 4. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 5. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: //ec.europa.eu/consumers/odr/.

§.13 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 3. Regulamin obowiązuje od 01.01.2023 r.
 4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 6. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.